Loading...

Izjava o privatnosti

Podaci o voditelju obrade

 • WERXE d.o.o.
 • Rijeka, Šetalište trinaeste divizije 17
 • dpo@werxe.eu

Podaci o službeniku za zaštitu podataka

 • E-mail: dpo@werxe.eu
 • Tel: +385 95 3472130

Opseg izjave o privatnosti i vrste vaših podataka koje obrađujemo

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se na obradu osobnih podataka putem web stranica na domeni werxe.eu, na društvenim mrežama te pri sudjelovanju na poslovnim sastancima, sajmovima, prezentacijama, edukacijama i sličnim događanjima. Vaše osobne podatke obrađujemo kroz prikupljanje, pohranu, dostavljanje, bilježenje, strukturiranje i na druge načine obrade. Popis osobnih podataka koje prikupljamo sadržava ali nije ograničen na: ime, prezime, dob, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, radno mjesto, fotografiju, videozapis te lokacija. Obrađivat ćemo i podatke koje dobijemo direktno od Vas kao što su na primjer stručna sprema, namjera za razvijanje suradnje i slično. Također ćemo poštivajući posebice načelo minimalizacije obrade osobnih podataka, na društvenim mrežama putem naših službenih profila:

 • https://www.linkedin.com/company/werxe-success-imperative/
 • https://twitter.com/werxetech
 • https://www.facebook.com/werxetech/
obrađivati dostupne podatke kao što su Vaši komentari, posjete i druge podatke koje pojedina društvena mreža omogućava svakom korisniku. Podatke prikupljamo na dalje navedene načine: direktno od Vas, iz javno dostupnih izvora a mogu nam biti dostavljeni i putem treće strane u slučajevima kada to dozvoljava Opća uredba o zaštiti podataka(npr. od naših partnera, dobavljača ili kupaca, npr. u obliku informacije o namjeri dolaska na seminar).

Pojašnjenje

Obrada podrazumijeva svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Zašto prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke nećemo ćemo obrađivati putem kolačića.

Vaše osobne podatke nećemo dodatno obrađivati u svrhe koje su različite od one za koju su prikupljeni bez da Vam prethodno pružimo više informacija o toj drugoj svrsi, posebno uvažavajući Vaša prava, svrhu i pravni temelj za obradu podataka. Vaše podatke prikupljene temeljem legitimnog interesa ili ugovora obrađivati ćemo za vrijeme trajanja same svrhe a obrisati ćemo ih iz internih pohrana najkasnije godinu dana od zadnje primjenjive aktivnosti, osim podataka koje smo obvezni čuvati.

Temeljem legitimnog interesa obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nužni da Vas informiramo o poslovnim prilikama i drugim pogodnostima koje se mogu ostvariti putem usluga koje pružamo.

Temeljem legitimnog interesa prigodno možemo Vaše osobne podatke (fotografije i videozapise sa sajmova, prezentacija i sličnih događaja koje organiziramo i na kojima sudjelujemo) prikupljati i objaviti javno na našoj web stranici, te na društvenim mrežama gdje se službeno predstavljamo, npr. u svrhu prikazivanja aktivnosti koje provodimo ili neku sličnu svrhu. Voditelji obrade koji upravljaju društvenim mrežama samostalno uređuju njihova pravila privatnosti i više o njima možete pronaći na samim društvenim mrežama. Prilikom odabira fotografija ili videozapisa koje objavljujemo u navedenu svrhu vodimo posebno računa o Vašim osobnim podacima, npr. na način da se određena osoba ne ističe kada to nije poželjno i slično.

Vaše podatke prikupljamo prije sklapanja i za vrijeme izvršenja te kada je to neophodno nakon prestanka važenja ugovora koji smo sklopili sa Vama.

Organizacijske i tehničke mjere

Vodimo posebnu brigu o Vašim osobnim podacima i kroz primjenu primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera osiguravamo odgovarajuću sigurnost i povjerljivost osobnih podataka. Radi osiguravanja odgovarajuće razine sigurnosti s obzirom na rizik, uvedene su sljedeće mjere:

 1. pseudonimizaciju i enkripciju osobnih podataka, posebice kada postoji povećani rizik od neovlaštenog pristupanja podacima
 2. osiguravanje točnih podataka, trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade
 3. sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta, kroz odgovarajuće procese sigurnosnog arhiviranja i vraćanja podataka
 4. redovno testiranje tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade

Vaša prava

Imate pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i pravo na povlačenje privole. U ostvarivanju Vaših prava postoje iznimke od ostvarivanja prava sukladno odredbama Općoj uredbi o zaštiti podataka. Primjerice u slučaju sklapanja ugovornog odnosa neće postojati automatska obveza udovoljavanju Vašem pravu za brisanjem određenog osobnog podatka.

Prigovor i zahtjev za informacijama podnosi se pisanim ili elektronskim putem na adrese navedene na početku ovog dokumenta. U slučaju prigovora ili zahtjeva za informacijom moguće je da ćemo zatražiti Vaše sudjelovanje u sigurnosnim provjerama (u smislu provjere identiteta) prije nego što se udovoljimo zahtjevu, prilikom čega isto neće utjecati na ostvarivanje Vašeg prava. Rok u kojem se odgovara na zahtjev je unutar mjesec dana od zahtjeva, a ako je isti složen ili je zaprimljena velika količina zahtjeva u kratkom roku, rok će se produljiti najdulje dodatna dva mjeseca uz obavezno obavještavanje pojedinca.

Pravo na pristup podacima: možete tražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, informaciju o pristupu osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnih odgađanja. Obrisati ćemo osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, osobni podaci su nezakonito obrađeni i u sličnim situacijama. Ako smo javno objavili Vaše fotografije/videozapise i ako postoji takav opravdani zahtjev, obrisati ćemo sporne osobne podatke. Ukoliko smo fotografiju ili drugi osobni podatak objavili i na društvenoj mreži, imate pravo zatražiti brisanje osobnog podatka i direktno od društvene mreže.

Pravo na ispravak/dopunu: imate pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama kada je točnost podataka osporavana ili kada želite da ne brišemo podatke ili kada osobni podaci više nisu potrebni za osnovnu svrhu ali se ne mogu izbrisati zbog zakonskih temelja, ili kada se čeka odluka Vašeg prigovora na obradu, imate pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade;

Pravo na prenosivost: imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste nam prethodno pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ukoliko je primjenjivo imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja ako se obrada bude provodila automatiziranim putem i temeljila na privoli ili ugovoru;

Pravo na povlačenje privole: imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu ako ju date za neku obradu svojih osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole ćemo vas o tome obavijestiti. Povlačenje privole je izvedeno na način koji je jednostavan kao i njezino davanje.

Pravu na podnošenje/ulaganje prigovora nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka): Ako smatrate da obradom kršimo propise koji se odnose na zaštitu Vaših osobnih podataka možete podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadležnom nadzornom tijelu za područje zaštite osobnih podataka.

 • Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
 • E-mail: azop@azop.hr
 • Fax na broj: 01/ 46-090-99
 • www.azop.hr

Informacije o primateljima podataka, kategorijama primatelja, prijenosima podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije

Vodimo posebnu brigu da Vaše osobne podatke ne dostavljamo primateljima u većoj mjeri nego što je to neophodno za prije opisane navedene svrhe obrade.

Vaše ćemo podatke dostavljati primateljima u slučajevima određenih aktivnosti kao što su javna objava na društvenim mrežama, pohrana podataka na web serveru, odnosno pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. U ovom slučaju obrada će se izvršavati putem provjerenih vanjskih servisa odnosno naših izvršitelja koji će se nalaziti unutar ili izvan Europskog gospodarskog prostora. Prilikom izvršavanja zadataka, predmetni servisi i društvene mreže mogu i sami prikupljati određene osobne podatke neophodne za izvršenje same usluge prilikom čega mogu djelovati kao zasebni voditelji obrade i te podatke obrađuju sukladno njihovim internim pravilima, odnosno svrhama i načinima obrade. U navedenim slučajevima štitimo sigurnost Vaših osobnih podataka provođenjem procjene rizika i učinka na zaštitu Vaših osobnih podatka te gdje je primjenjivo zaštitnim mjerama sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ažuriranje Politike

Imamo pravo promijeniti sadržaj Politike i druge interne dokumentacije ovisno o tome jesu li se mijenjale vrste podataka koje obrađujemo i vrsti obrade. U takvom slučaju ćemo kroz ažuriranje potrebne dokumentacije osigurati da su sve informacije koje vam pružamo točne i ažurne.

Obavijest o svim izmjenama i dopunama pravovremeno ćemo distribuirati putem službenog weba, odnosno newslettera.


Zadnja izmjena - 30.05.2023